Procediment intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobres actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delicte o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018. L’abast es referirà a tot l’àmbit professional de LA PROSPERITAT CULTURA EN ACCIÓ 2 (PECA2), i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa client o proveïdora.